• slajd1
  • slajd2

Projekt „Robotycznie zagranicznie” 

nr 2019-1-PL01-KA102-062653 realizowany jest  przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie w ramach Programu ERASMUS+, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 02 grudnia 2019 r.  – 01 grudnia 2021 r.

Projekt   "Robotycznie zagranicznie”  jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół  Energetycznych w Rzeszowie z firmą Macco Robotics z Sevilli przy wsparciu firmy euroMind Project.  Głównym celem projektu jest doskonalenie systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, dostosowujące ten system do wymogów rynku pracy. Ma on na celu także szukanie nowych form szkolenia praktycznego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, podnoszących jego atrakcyjność i kształtujących podstawowe  zasady mobilności zawodowej. W projekcie zaplanowano udział 40 uczniów, którzy  kształceni są w trybie 4-letnim w  zawodach: technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik fotografii i multimediów. W projekcie wezmą udział uczniowie klas III w wieku 17-18 lat.   Elementem łączącym uczestników  będzie wysoka motywacja do  podwyższenia kwalifikacji, chęć  zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz możliwość zrealizowania  częściowej  wynikającej  z podstaw programowych nauczania w zawodzie obowiązkowej  4- tygodniowej praktyki. Projekt jest zaplanowany do realizacji w dwóch grupach wyjazdowych w latach 2020-2021. Uczniowie biorący udział w projekcie mają szansę zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w dziedzinie robotyki, sztucznej inteligencji, programowania oraz tworzenia aplikacji do sterowania robotami. Zajęcia odbywać będą się w ośrodku szkoleniowym firmy Macco Robotics. Ponadto będą doskonalić  umiejętności językowe, kształtować współpracę  w grupie  oraz utrwalać zasady dobrej organizacji pracy i jej planowania. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno - kulturalnych przybliżających uczestnikom  poznawanie hiszpańskiej kultury, tradycji i zwyczajów. Uczniowie będą mieli możliwość    poznać także organizację firmy produkcyjne z branży nowoczesnych technologii w Sewilli.  Promocja projektu w środowisku lokalnym będzie  znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru kierunków technicznych,  które stwarzają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia  zarówno na lokalnym rynku pracy jak również poza nim. Wyniki projektu mogą stać się promocją Zespołu Szkół Energetycznych, podnosząc jego prestiż na edukacyjnej mapie terenu miasta Rzeszowa.